Watches can also improve a person's grade. Just like a small fry favorite with the rolex replica gold chain, and successful people like to wear watches. Good watches exquisite workmanship, elegant appearance, can display the charm of women and men. Watch is also a symbol of rolex replica personal identity, the men look at the table, women look at the package, it is clear that this truth. A small piece of hublot replica fine watches a few thousand dollars, more than 10000 yuan, able to bring expensive watches are usually very successful in the work of people.

Opšti uslovi putovanja

Opšti usluvi putovanja

 Na osnovu clana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015)  direktor  “D.O.O.PROFFIS  TURISTICKA AGENCIJA SUBOTICA iz Subotice dana  25.01.2016. god. utvrduje sledece
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrduje da su mu uruceni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  se istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogucnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova cine sastavni deo Ugovora izmedu Putnika i TA “ PROFFIS ” d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuce su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zakljucivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zakljucenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zakljucenja Ugovora.
U slucaju postojanja razlike izmedu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoucinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adrseom lica sa kojim je zakljucio ugovor o garanciji putovanja, za slucaj insolventnosti.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR                                                                                      
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosacu zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistickim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zakljcen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turisticko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznaci svojstvo u kome nastupa.(cl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznaci svojstvo u kome nastupa,  posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (cl.881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrdena zakljucenjem Ugovora na nacin na koji je Prijava ucinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugacije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugacije nije ugovoreno, placa se 15 dana pre pocetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tackom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odredenog putnika iz Ugovora.
Zakljucenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izricito ugovore drugacije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dode do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na racun Organizatora ili Posrednika. U slucaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog placanja ili placanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tackom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se iskljucivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku izmedu ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trecem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa,  delovanjem više sile ili nepredvidenih dogadaja na koje Organizator nema uticaja i cije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim dogadajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,  
- Saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti da se  stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera  a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoc Putniku;
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaceni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer  iste ne obezbeduje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na nacin predviden Ugovorom,  
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove odredene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
- Da nadoknadi štetu koju pricini neposrednim pružaocima usluga  ili trecim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaceni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zakljucenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge nacine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašcenih predstavnika Organizatora o tacnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

 Cene su iskazane u stranoj valuti a obracun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu  poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugacije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i placene) Putnik placa na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora ukljucuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledecih usluga prosecnog kvaliteta uobicajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije  putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik placa (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne ukljucuje, ako nešto drugo nije posebnob ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih  i luckih taksi, lokalnog turistickog vodica, predstavnika organizatora, turistickog animatora, fakultativnih programa, korišcenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišcenja sobnog bara, klima uredaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, velicina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašcen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predvidene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  odredeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumaciti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan pocetka putovanja a ne datum zakljucenja ugovora). U slucaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuceni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predvidene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za ucešce Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

 Organizator može zahtevati povecanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre pocetka putovanja ako je nakon zakljucenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predvidenim slucajevima.
Za povecanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povecanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za slican Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznacenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na vec zakljucene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

 Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene i specificne za odredene destinacije, mesta i objekte. U slucaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zakljuciti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izricito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da ocigledne štamparske i racunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliciti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije odredene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum pocetka i završetka putovanja utvrden Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da uticu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak   u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja -  vec  samo   oznacavaju kalendarski  dan   pocetka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  vecernjeg, nocnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   vecernjim  casovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim casovima i slicno.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 casa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni i medunarodni propisi iz oblasti avio-saobracaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod carter letova je u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima i ako je npr. obezbeden ugovoreni pocetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoc Putniku po unapred utvrdenim terminima periodicnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan nacin. Instrukcije i uputstva ovlašcenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slucaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja  pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza  najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.  
Kad trece lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odredenu turisticku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator nece prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Putnik ce biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan pocetka korišcenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišcenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i cetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreduju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uredaja u smeštajnim objektima razlicit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obicaja utvrdenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
- Nakon otpocinjanja turistickog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,  ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a narocito na: deponovanja i cuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odredeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obicaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
- Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identicna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
- Dorucak, ako drugacije nije naznaceno u Programu , podrazumeva kontinentalni dorucak.
- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguce je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identicni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slucaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugaciji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila odredenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljucen obrok i pice tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponudeno mesto u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predvidene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja licna i putna dokumenta i prtljag, a u slucaju uocene nepravilnosti obavesti vodica/pratioca putovanja.
- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobracajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta nece biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivace se skala otkaza iz tacke 12. Opštih uslova.
- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja odreduje vodic/pratilac - vozac. Vodic/pratilac -vozac ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i slicnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. -  Putnik je dužan da se pridržava upustava vozaca ili vodica/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..)
- Neuskladenost licnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili cak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruci na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznacenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdušnim, železnickim, morskim, recnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika odredena u skladu sa propisima i obicajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljucivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važecu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik   agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašcen  da utvrdjuje   validnost   putnih   i   drugih   isprava   i   dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranicne vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specificna ishrana, karakteristike smeštaja  itd. zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome i da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tacke, primenuju se odredbe tacke 12. Opštih uslova.

10. PRTLJAG:

 Prevoz prtljaga do odredene težine koju odreduje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik placa prema važecim cenama prevoznika naznacenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuciva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom, te preporucujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta  i predati ga ovlašcenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašcenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važecim medunarodnim i domacim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz ce biti što je moguce bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obicno ne nose sa sobom, izuzev kada je izricito preuzeo predmete na cuvanje. Zato se Putniku ne  preporucuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na cuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo oznaci svoj prtljag sa licnim podacima, i da licne dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporucuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti nose iskljucivo u rucnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguce.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštecenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.  

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 

11.1. Pre pocetka putovanja: Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeci ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (cl.879 ZOO).
 Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slucaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre pocetka turistickog putovanja i
- zbog nemogucnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljucuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povracaj uplacenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-carter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. 
U slucaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odrice bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zakljucenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o cemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji nacin obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slucajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobada ispunjenja Ugovora onda, ako  Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedolicnog ponašanja, bez obzira na izrecenu opomenu. U tom slucaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pricinjenu eventualnu štetu.
U slucaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristickih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri cemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno ucinjene troškove i obavezu placanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponudeni povratak obezbedenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre pocetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na nacin kako je zakljucen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre pocetka putovanja,
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre pocetka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivace se sledaca skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre pocetka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre pocetka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre pocetka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre pocetka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre pocetka putovanja,
95% od 6  do 3. dana pre pocetka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi,  dacke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor ( za pojedinacne slucaje u okviru eskurzije, primenjivace se prva navedena skala ove tacke)
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre pocetka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre pocetka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre pocetka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre pocetka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplacanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno ucinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
-iznenadne bolesti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  -smrti  putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca,                         - poziva za vojnu vežbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanicno proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slucajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprecenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izricito potvrduje iznenadna bolest i nemogucnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašcenog lekara utvrdeno iznenadno i neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogucava pocetak -korišcenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slucaju da Putnik obezbedi odgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troškova. Organizator je, u slucaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuci ugovor.
U slucaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaca.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraca iznos placen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i placenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpocinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator ce pokušati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskorišcenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povracaj odgovarajuceg dela cene neiskorišcenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznacajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobada ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuce usluge do okoncanja turistickog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tackom 14 ovih Opštih uslova,  ne dirajuci ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije ukljuceno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljucenje osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljucuje samo izmedu Putnika i osiguravajuce kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upucuju. Treba da procitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljucivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrduje da mu je informisan i upucen na obezbedenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znacajne troškove eventualnog lecenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slucaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeduju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slucaj naknade štete obezbeduje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su odredene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0012/2016 od 25.01.2016. zakljucenog sa ugovaracem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistickih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300049865 od  25.01.2016.godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
 ( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošackog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem  Ugovora Putnik potvrdjuje  da su mu uruceni Potvrda o garanciji putovanja, Program putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.

14. POMOC, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o nacinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašcenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je duž?n d? vodi evidenciju primljenih reklamacija, i d? je cuv? n?jm?nje dve godine, od d?n? podnošenj? reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a U hitnim slucajevima ako ovaj nije trenutno  dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru. 
Za pomoc, hitne i druge slucajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 24 600-660,  faksa  +381 24 600-666,  radnim danima od  9-19h, subotom od  9-13h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@proffis.rs Za hitne i slicne postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se  može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno saradjuje i strpljivo saceka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše ocišccen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponudeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sacinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastavio korišcenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, vec iskljucivo Organizator.  
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani nacin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašcenog predstavika i Organizatora  o nedostacima izmedu pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja,  odnosno u roku od trideset dana od dana utvrdivanja nedostataka”, dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju  (pisanureklamaciju  na licu mesta, racune o placenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga cinjenicno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povracaj razlike u ceni izmedu ugovorenih i neizvršenih odnosno delimicno izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomocjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinacno, jer organizator nece razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju  Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora Subotica,ulica Dimitrija Tucovica  br 2 .
Putnik može d? izj?vi reklamaciju usmeno n? prod?jnom mestu gde je zakljucio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je odredeno z? prijem reklamacije,  elektronskim putem, odnosno n? tr?jnom nos?cu z?pis?, uz dost?vu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po ucinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i d? Putniku izd? pis?nu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, s?opšti broj pod kojim je z?veden njegova reklamacija  u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije .Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacijar nije kompletna i isti treba urediti, organizator ce dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator ce u skladu sa dobrim poslovnim obicajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene  po reklamaciji putnika može dostici samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti dostici iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanom i blagovremeno jreklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimicno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj nacin odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na cinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konacnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatrace se da je povracaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zakljucenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su  te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatrace se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINACNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje:  Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, vec ga je sacinio po zahtevu Putnika.
Na Program po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tacaka ovih Opštih uslova, ako ovom tackom nije drugacije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinacnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obracunava po pojedinacnoj usluzi i na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o cemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre pocetka putovanja (blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre pocetka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinacne usluge i  „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje  usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane Putnika, depozit se uracunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraca Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponudenu ili potvrdenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštecenja kod individualnih turistickih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmedu Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinacna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnoj usluzi  stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljucivo izmedju Putnika i svakog pojedinacnog pružaoca usluge.
Kod pojedinacnih turistickih usluga primenuje se sledeca skala otakza, ako drugacije nije ugovreno:
a.  za hotelski  smeštaj:
do 30 dana pre pocetka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre pocetka putovanja 15%
od 21. do 8 dana pre pocetka putovanja 25%
od 7 dana pre pocetka putovanja 50%
od 6 dana do  i nakon pocetka korišcenja 100% od cene

  b. za zakup  apartmana po jedinici:
do 45 dana pre pocetka putovanja 20%
od 44. do 30. dana pre pocetka putovanja 50%
od 29. dana pre pocetka putovanja  70% i
od 15 dana do i nakon pocetka korišcenja 100%, .
  c.  kod zakupa kamp vozila i motora:
do 31 dana pre pocetka putovanja 20%
od 30. do 22. dana pre pocetka putovanja 30%
od 21. do 8. dana pre pocetka putovanja 50%
od 7. do 3. dana pre pocetka putovanja 65%
od 2. dana pre pocetka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poledini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovorom o najmu vozila nije drugacije predvideno važe sledeca pravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za odredeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr.  zbog povecane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slucaju saobracajne nezgode, oštecenja ili krade iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.
U  sledecim slucajevima odgovornost Putnika je iskljuciva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštecenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštecenje kljuceva;troškovi za privatne stvari, koje su oštecene u saobracajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštecenje pneumatika. U slucaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju i saciniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuca kuca ne mogu priznati niti delmicnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašceni vozac vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeduje Putnika, kao i drugog ovlašcenog vozaca u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trecem licu i njegovoj imovini. Sledeca dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povracaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( racun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal kljucevi i saobracajna dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je zapocet na aerodromu se placa u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi placa se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma placa Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbedeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrduje da ce njegovi licni podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trecim licima radi utvrdjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinacni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obracunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinacne usluge.
Kod ugovorene pojedinacne usluge prevoza u slucaju blagovremenog storniranja treba vratiti vec primljene karte za linijske letove, železnicke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaracunati pune cene.
U slucaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogucnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajucu kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA:

 Licni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da licne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri cemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odredenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE:

 Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugacije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i slicnih medunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – dacki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji cine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost citavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opte uslove. 
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14  za rešavanje medusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskracuju se pr?v? putnika  d? pokrene odredeni postup?k ili d? upotrebi odredeno pr?vno sredstvo z? z?štitu svojih pr?v?,  na nacin predviden propisima R. Srbije.
*MOLIMO DA PAŽLJIVO PROCITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA KAO I USLOVE OSIGURANJA, JER ONI CINE SASTAVNI DEO UGOVORA O PUTOVANJU, I OBAVEZUJUCE SU ZA OBE UGOVORNE STRANE. *Za putovanja koja imaju posebna obeležja ( kongresi, sajmovi, školske i djacke ekskurzije i dr. specijalna putovanja ) organizator može da utvrdi i objavi »Posebne uslove putovanja«koji imaju važnost samo za odredjena putovanja, i cine sastavni deo ugovora o putovanju.
Ovi Opšti uslovi važe od 25.01.2016.god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 01.06.2015.godine.   
                                                                                                            M.P.            Ime i potpis direktora