Watches can also improve a person's grade. Just like a small fry favorite with the rolex replica gold chain, and successful people like to wear watches. Good watches exquisite workmanship, elegant appearance, can display the charm of women and men. Watch is also a symbol of rolex replica personal identity, the men look at the table, women look at the package, it is clear that this truth. A small piece of hublot replica fine watches a few thousand dollars, more than 10000 yuan, able to bring expensive watches are usually very successful in the work of people.

Opšti uslovi putovanja

Opšti usluvi putovanja

Na osnovu clana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015)  direktor “D.O.O.PROFFIS TURISTICKA AGENCIJA SUBOTICA iz Subotice dana  25.01.2018.god. utvrduje sledece

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1.PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: 
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje:
 
Ugovor)svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik)potvrduje da su mu uruceni ovi Opšti uslovi putovanja(dalje: Opšti uslovi)potvrda o Garanciji putovanja ,unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  se istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogucnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova cine sastavni deo Ugovora izmedu Putnika i TA “ PROFFIS ”
d.o.o. kao organizatora putovanja (dalje: Organizator)i obavezujuce su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zakljucivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu
i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosacu zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju pre zakljucenja Ugovora . Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom rokuobavešten, pre zakljucenja Ugovora.
U slucaju postojanja razlike izmedu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoucinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adrseom lica sa kojim je zakljucio ugovor o garanciji putovanja, za slucaj insolventnosti.

2. PRIJAVE,UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosacu zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistickim agencijama  koje imaju sa Organizatorom zakljcen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turisticko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznaci svojstvo u kome nastupa.(cl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru - potvrdi, ne naznaci svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (cl.881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrdena zakljucenjem Ugovorana nacin na koji je Prijava ucinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugacije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugacije nije ugovoreno, placa se 15 dana pre pocetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tackom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odredenog putnika iz Ugovora.
Zakljucenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izricito ugovore drugacije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dode do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na racun Organizatora ili Posrednika. U slucaju ne blagovremene uplate ucelosti, avansnog placanja ili placanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tackom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: 
-U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se iskljucivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku izmedu ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje:
 
Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika uskladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti uizvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trecem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa,  delovanjem više sile ili nepredvidenih dogadaja na koje Organizator nema uticaja i cije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim dogadajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,  
-Saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti da se  starao pravima i interesima Putnika,
 
-Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera  a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoc Putniku;
 
-Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacije,koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: 
-Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima i
Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaceni objavljenim Programom, 
-Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer  istene obezbeduje i za njih ne odgovara Organizator,
 
-Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na nacin predviden Ugovorom,  
 
-Da Organizatoru blagovremeno dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i I dr. ispunjavaju uslove odredene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
- Da nadoknadi štetu koju pricini neposrednim pružaocima usluga  ili trecim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaceni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
 
-Da se pre zakljucenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge nacine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
 
-Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašcenih predstavnika Organizatora o tacnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE ISADRŽAJ USLUGA:  Cene su iskazane u stranoj valuti a obracun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu  poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugacije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmetprigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i placene) Putnik placa na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
 
Cena iz Ugovora ukljucuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledecih usluga prosecnog kvaliteta uobicajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije  putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik placa (dalje:
 
Standardne usluge). 
Cena aranžmana ne ukljucuje, ako nešto drugo nije posebno b ugovoreno(dalje:
 
Posebanugovor), troškove:aerodromskih  i luckih taksi, lokalnog turistickog vodica, predstavnika organizatora, turistickog animatora, fakultativnih programa, korišcenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišcenja sobnog bara, klima uredaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, velicina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). 
Posrednik nije ovlašcen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predvidene Programom.
 
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  odredeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumaciti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan pocetka putovanja a ne datum zakljucenja ugovora). U slucaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuceni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predvidene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i zaucešce Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6.PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZUkoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 46 dana) – Organizator ima pravo na naknadu ucinjenih administrativnih troškova . Organizator može zahtevati povecanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre pocetka putovanja ako je nakon zakljucenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predvidenim slucajevima. 
Zapovecanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povecanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za slican Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznacenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
 
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na vec zakljucene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.
 

7.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene i specificne za odredene destinacije, mesta i objekte. U slucaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zakljuciti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga(npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izricito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanihu svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da ocigledne štamparske i racunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliciti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije odredene polokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum pocetka i završetka putovanja utvrden Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska
 ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da uticu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak   u hotelu   ili  mestu   opredeljenja - vec  samo   oznacavaju kalendarski  dan  pocetka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  vecernjeg, nocnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u kasnim   vecernjim  casovima,  napuštanja hotela  u ranim jutarnjim casovima i slicno.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 casa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni i medunarodni propisi izoblasti avio-saobracaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje -sletanje aviona kod carter letova je u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima i ako je npr. obezbeden ugovoreni pocetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoc Putniku po unapred utvrdenim terminima periodicnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan nacin. Instrukcije i uputstva ovlašcenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem,zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora
 i sve eventualne posledice i štetu u takvom slucaju snosi Putnik ucelosti.
Promena ili odstupanja  pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja.Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premeštenna drugi aerodrom ili mesto,
Organizatorje dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajuci prevoz, do okoncanja turistickog putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni izmedu ugovorenih i pruženih usluga /clan 103. ZOZP/.
Kad trece lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odredenu turisticku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator nece prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8.SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1.
 Smeštaj: 
obavezno naznacen u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Putnik ce biti smešten u bilo koju službeno registrovan u smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost,blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
 
-Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan pocetka korišcenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišcenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i cetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreduju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.-Funkcionisanje klima uredaja u smeštajnim objektima razlicit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa,
 
-Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obicaja utvrdenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
- Nakon otpocinjanja turistickog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,  ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
 
-Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a narocito na: deponovanja i cuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odredeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2.
 Ishrana:
obavezno naznacena u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obicaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
 
-Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identicna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
 
-Dorucak, ako drugacije nije naznaceno u Programu , podrazumeva kontinentalni dorucak. 
-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguce je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identicni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slucaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugaciji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3.
 Prevoz: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila odredenih od strane prevoznika (npr. prevoz ubilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljucen obrok i pice tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponudeno mesto u prevoznom sredstvu.


-Organizator ima pravo da zaprevoz angažuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predvidene propisima  (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati  broj sedišta,
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja licna i putna dokumenta i prtljag, a u slucaju uocene nepravilnosti obavesti vodica/pratioca putovanja.
-Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobracajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili uprisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta nece biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivace se skala otkaza iz tacke 12. Opštih uslova.
 
-Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja odreduje vodic/pratilac - vozac. Vodic/pratilac - vozac ima pravo da, zbog nepredvidivih,
 neižbežnih ili bezbedosnosnih i slicnih okolnosti, promeni red vožnje,itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. -  Putnik je dužan da se pridržava upustava vozaca ili vodica/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..)
-Neuskladenost licnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili cak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruci na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
-Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznacenim datumima i vremenima.
 
-Prevoz Putnika vazdušnim, železnickim, morskim, recnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika odredena u skladu sa propisima i obicajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9.PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljucivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne,carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i ispraveobezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važecu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik   agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašcen  da utvrdjuje  validnost   putnih   i   drugih  isprava   i   dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranicne vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom troškublagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. 
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specificna ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome i da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
 
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R.Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
 
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano zaodredbe ove tacke, primenuju se odredbe tacke 12. Opštih uslova.
 

10.PRTLJAG:Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga doodredene težine koju odreduje avio prevoznik, je besplatan. Višakprtljaga Putnik placa prema važecim cenama prevoznika naznacenimu programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma dohotela i nazad je iskljuciva obaveza Putnika. Na svim aerodromima seprimenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom,te preporucujemo za više informacija da se putnik informiše naaerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili websajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik jedužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskojslužbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijajunaknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavuštete.Putnik ima obavezu daprijavi gubitak, oštecenje ili nestanak prtljaga, u toku puta,predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga pokorisniku sedišta i predati ga ovlašcenom licu Organizatora. Decado dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužanvoditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju,odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašcenom licu prevoznika,odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom,
putnik ostvaruje direktnokod prevoznika,
posredstvomOrganizatora putovanja pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važecimmedunarodnim i domacim propisima.Prenos prtljaga od mestaparkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz cebiti što je moguce bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljenestvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. 
Osimkod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost zaprtljag i predmete (
skupocenepredmete), koji se obicnone nose sa sobom, izuzev kada je izricito preuzeo predmete nacuvanje. Zato se Putniku ne  preporucuje, da na putovanje nosivredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na cuvanje ili daih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo oznaci svojprtljag sa licnim podacima, i da licne dokumenta,  stvari ivrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizatorne odgovara za njihov nestanak. Preporucuje se da se dokumeta,zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti noseiskljucivo u rucnom prtljagu,
aprilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguce.
Putnikima obavezu da prijavi gubitak, oštecenja ili nestanak prtljaga utoku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršiocausluge.  

11.PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:  
11.1.
 Prepocetka putovanja
: Organizatormože vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmeneprouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nijemogao predvideti, izbeci ili otkloniti. Troškove koji su nastaliusled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide ukorist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samoupotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora,upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Akosu u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanihrazloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što jeprimio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (cl.879ZOO).

Organizatorima pravo raskinuti Ugovor u slucaju:
- nedovoljnog brojaprijavljenih putnika,
obaveznonaznacen u Programu putovanjapod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 8 dana prepocetka turistickog putovanja i
- zbog nemogucnosti ispunjenjaugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bida su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlogOrganizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljucuje,
uzobavezu da Putniku izvrši povracaj uplacenih sredstava najkasnijeu roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebnonavedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenihputnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, zaputovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanjena interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje naposebno ugovorenim avio-carter linijama, vozovima, hidrogliserima idr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznomsredstvu. 
 
Uslucaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odrice bilo kakvihpotraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zakljucenogUgovora.
 
11.2.
 Zavreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o cemu je dužanbez odlaganja na najpogodniji nacin obavestiti Putnika, zadržavapravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršuteputovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi zaputovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvarprevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobracaju, zatvaranjenekog od lokaliteta predvidenog za obilazak, promene u viznomrežimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili drugevanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplateštete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slucajevimaOrganizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmenePrograma. 
Organizatorse oslobada ispunjenja Ugovora onda, ako  Putnik ometasprovodjenje putovanja usled grubog i nedolicnog ponašanja, bezobzira na izrecenu opomenu. U tom slucaju  putnik ima obavezuda organizatoru nadoknati pricinjenu eventualnu štetu.
Uslucaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje seunapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu(teroristickih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi isl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri cemuOrganizator ima pravo na stvarne odnosno ucinjene troškove iobavezu placanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika.Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponudenipovratak obezbedenim prevoznim sredstvom.

12.OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA: 
12.1.
 Prepocetka putovanja
: Putnikima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismenoizvestiti Organizatora na nacin kako je zakljucen Ugovor. Datumpismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade kojapripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosuna ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno ito: 
UkolikoPutnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizatorima pravo naknade za ucinjene  administrativne troškove u visini od ( 1.500,00 ), što predstavlja deo cene putovanjaizražene u dinarima.

10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre pocetkaputovanja, 
20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,
 
40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
 
80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,
 
90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
 
100% ako se otkaže 5 do 0 dana pre pocetka putovanja ili u tokuputovanja.
 
Izuzetnood napred navedenog, primenivace se sledaca skala otkaza i to:
 
a.kod 
brodskihkrstarenja-
5%a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre pocetka putovanja,
15% od 90do 45 dana pre pocetka putovanja,
 
30%od 44 do 29 dana pre pocetka putovanja,
 
50%od28 do 15 dana pre pocetka putovanja,
 
80%od 14 do 7 dana pre pocetka putovanja,
 
95%od 6  do 3. dana pre pocetka putovanja,
 
100%na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
 
b. 
zarekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, dacke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor (za pojedinacne slucaje u okviru eskurzije, primenjivace se prvanavedena skala ove tacke)
5%ako se putovanje otkaže do 120 dana pre pocetka putovanja,
 
20% ako se otkaže od 119 do 90 dana pre pocetka putovanja ,
 
50% ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre pocetka putovanja,
 
80% ako se otkaže od 59 do 45 dana pre pocetka putovanja,
 
100% ako se otkaže od 44 do pre pocetka ili u toku putovanja.
 
Promenaugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva,smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize,neplacanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika odputovanja.
 
Putnikje u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno ucinjenetroškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja isl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
 
-iznenadnebolesti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja,  brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  -smrti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika,usvojenika i usvojioca, - poziva za vojnuvežbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanjazvanicno proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja. 
Zanavedene slucajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokazkojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovuprivremene sprecenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblastiopšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstveneustanove kojom se izricito potvrduje iznenadna bolest i nemogucnostputovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne moguse smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanjaPutnika slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija,zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatskiuslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od stranenadležnih državnih organa domicilne ili zemljeputovanja.
 
Iznenadnabolest podrazumeva od strane ovlašcenog lekara utvrdeno iznenadnoi neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organskiporemecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora o putovanju inije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenogstanja, a takve je prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici(hospitalizaciju) i onemogucava pocetak -korišcenjeugovorenog putovanja. Organizator, u slucaju da Putnik obezbediodgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužanje putniku izvršiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu,po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troškova.
 Organizatorje, u slucaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuciugovor.
U slucaju odustanka odputovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravoostvaruje direktno od osiguravaca.
Kod odustanka od Ugovora,putniku se ne vraca iznos placen Organizatoru za posredovanju udobijanju viza, kao i placenih zakonskih i drugihobaveza.
12.2.
 Nakonotpocinjanja putovanja: Ukolikozbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke odugovorenih usluga, Organizator ce pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišcenih usluga. Ukoliko mudavalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povracajodgovarajuceg dela cene neiskorišcenog putovanja. Ukoliko je upitanju beznacajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobada oveobaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo uslugakoji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovedeodredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuce usluge do okoncanjaturistickog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve uskladu sa tackom 14 ovih Opštih uslova,  ne dirajuci ostalazakonska prava Putnika.

13.OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:U cenu putovanja nije ukljuceno putno osiguranje. Organizatorsavetuje zakljucenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranjeprotiv nezgoda,koje nijeregulisano Zakonom.Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi sesamo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljucuje samoizmedu Putnika i osiguravajuce kompanije, kome se eventualnizahtevi direktno upucuju. Treba da procitate uslove osiguranja iobaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavnideo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljucivanju ugovora oosiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrduje da mu jeinformisan i upucen na obezbedenje paketa putnogosiguranja. 
Paketputnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, tese Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to može bitirazlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili daPutnik mora sam platiti znacajne troškove eventualnog lecenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmuOrganizator ima garancije putovanja uvisini 300.000.- Eura kojomse zaslucaj A)insolventnosti Organizatoraputovanja obezbeduju 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane ipovratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji iinostranstvu, 2. potraživanja uplacenih sredstava Putnika poosnovu Ugovora o turistickom putovanju, koje Organizatorputovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplacenih sredstavaPutnika u slucaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu saOpštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmeduuplacenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju isredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunomizvršenju usluga obuhvacenih Programom putovanja i za slucaj;B)naknade šteteobezbeduje naknada štete, koja se prouzrokuje Putnikuneispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjemobaveza Organizatora putovanja, koje su odredene Opštim uslovimai Programom putovanja: 1. za potraživanje uplacenih sredstavaPutnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju kojeOrganizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanjerazlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu Ugovora oturistickom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenjuili nepotpunom izvršenju usluga obuhvacenih Programom putovanja.Period pokrica Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanjapa do završetka turistickog putovanja, odnosno do povratkaPutnika na ugovoreno programom putovanja po Ugovoru o garancijiputovanja broj 0012/2018od 10.01.2018.zakljucenog sa ugovaracem osiguranja Nacionalnom asocijacijomturistickih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14.Polisa broj 300060722od 25.01.2018.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” Garancijaputovanja se aktivira bezodlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranogslucaja,kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU“YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanimputem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail:garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovupravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odlukearbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošackogspora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovimaYUTE.) 

Potpisivanjem UgovoraPutnik potvrdjuje da su mu uruceni Potvrda o garancijiputovanja, Program putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opštiuslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.

14.POMOC, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakneobaveštenje o nacinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbediprisustvo lica ovlašcenog za prijem reklamacija u toku radnogvremena.

Organizatorputovanja je duž?nd?vodi evidenciju primljenih reklamacija, i d?je cuv?n?jm?njedve godine, od d?n?podnošenj?reklamacije putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mestaopravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a Uhitnim slucajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednompružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  akota lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.  
Zapomoc, hitne i druge slucajeve, kao i reklamacije Putnik možekontaktirati Organizatora preko tel. broja +381
24600-660,  faksa  +381 24600-666,  radnim danima od 9-19h,subotom od 9-13hpo srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@proffis.rs. Osoba za reklamaciju je NikolaKorac.

Za hitne i slicne postupke potrebno je daPutnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnogobjekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojihse  može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamernosaradjuje i strpljivo saceka vremenski okvir od 24-48 h da seopravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera,nestanak struje ili vode, loše ocišccen apartman i dr.nedostaci)i prihvati ponudeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Akouzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sapredstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dvaprimerka koju obe strane sacinjavaju i potpisuju. Putnik zadržavajedan primerak ove potvrde.
 
Akoje uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezanpotpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastaviokorišcenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da jeProgram u celosti izvršen.
 
Lokalnipredstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu,vec iskljucivo Organizator.  
 
Putnikne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora inaknadu štete ako nesavesno i na propisani nacin propusti da nalicu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašcenogpredstavika i Organizatora  o nedostacima izmedu pruženih iugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licumesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetkaputovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrdivanjanedostataka”, dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju (pisanureklamaciju na licu mesta, racune o placenim troškovima,zahtev po vrstama neizvršenih usluga cinjenicno konkretizovan ikvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  idruge dokaze) i zahtevati povracaj razlike u ceni
 izmeduugovorenih i neizvršenih odnosno delimicno izvršenih usluga. Svakiputnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili licasa urednim punomocjem za zastupanje, reklamaciju podnosipojedinacno, jer organizator nece razmatrati grupneprigovore. 
Poželjnoje da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresuOrganizatora
Subotica,ulicaDimitrija Tucovica br 2. 

Putnik može d?izj?vireklamaciju usmeno n?prod?jnommestu gde je zakljucio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu kojeje odredeno z?prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno n?tr?jnomnos?cuz?pis?,uz dost?vudokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije

Organizatorje dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene idokumentovane reklamacije, po ucinjenoj reklamaciji Putnika, akojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta id?Putniku izd?pis?nupotvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno,s?opštibroj pod kojim je z?vedennjegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.Organizatorje dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacijedostaviti Putniku pisani odgovor i da u narednom roku od od 15 dana iisplatiti razliku u ceni.Organizator putovanja može produžiti ovajrok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacijar nije kompletna i istitreba urediti, organizator ce dostaviti putniku odgovor da istu uostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. 
Organizatorce u skladu sa dobrim poslovnim obicajima u zakonskom rokuodgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene,neosnovane ili neuredne.
 
Sniženjecene  po reklamaciji putnika može dostici samo iznosreklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti veciskoriscene usluge, niti dostici iznos celokupne ugovorene cene.Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanom i blagovremenojreklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosnodelimicno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknadena ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade,podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirnorešenje spora, te se na taj nacin odrekao svih daljih potraživanjaprema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na cinjenicu dali je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji saklauzulom o konacnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa.Smatrace se da je povracaj razlike u ceni putniku izvršen ipostignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštimuslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator putniku ponudiorealnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sacenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na danzakljucenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, teda je organizator postupio u skladu sa pozitivnimpropisima.
 
Organizatorne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku odstrane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasnopropisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljivOrganizator pri izboru lica koja su  te usluge izvršila.
Svakizahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre istekaroka za rešavanje prigovora smatrace se preuranjenim kao iobaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 
 

 1. PROGRAMPUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINACNE USLUGE: 
  15.1
  . Programputovanja po zahtevu Putnika: Individualnoputovanje (dalje:  
  Programpo  zahtevu)Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi uponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodnoobjavio, vec ga je sacinio po zahtevu Putnika. 
  NaProgram po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnihtacaka ovih Opštih uslova, ako ovom tackom nije drugacijeregulisano.
  Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovorenovise pojedinacnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruznatura itd.), naknada za storno se obracunava po pojedinacnoj usluzii na kraju se sabira.
  Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, ocemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenogotkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripadaOrganizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenuzahtevanog putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno i to:
   

UkolikoPutnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizatorima pravo naknade za ucinjene  administrativne troškova u visini od ( 1.500,00 ), što predstavlja deo cene putovanjaizražene u dinarima.
5%ako se putovanje otkaže do 59 dana pre pocetka putovanja(blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30dana pre pocetka putovanja,
 
20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,
 
40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
 
80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,
 
90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
 
100% ako se otkaže 5 dana pre pocetka putovanja ili u tokuputovanja.
 
15.2.
 Pojedinacneusluge i  „Rezervacije na upit“: UkolikoPutnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupasamo kao posrednik tudje  usluge (dalje: Posrednik usluge). 
Zaindividualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškovarezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskojprotivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate.Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane Putnika, depozit seuracunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi uugovorenom roku, depozit se u celosti vraca Putniku. Ako Putnik neprihvati ponudenu ili potvrdenu rezervaciju, a koja je u celosti uskladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator ucelosti.
 
Organizator,osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke,materijalna i telesna oštecenja kod individualnih turistickihusluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmeduPutnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinacna uslugasmeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete,rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnojusluzi  stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljucivo izmedjuPutnika i svakog pojedinacnog pružaoca usluge.
 
Kodpojedinacnih turistickih usluga primenuje se sledeca skala otakza,ako drugacije nije ugovreno:
a. za hotelski  smeštaj: 
do30 dana pre pocetka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre pocetkaputovanja 15%
od 21. do 8 dana pre pocetka putovanja 25%
od 7dana pre pocetka putovanja 50%
od 6 dana do  i nakon pocetkakorišcenja 100% od cene


  b. zazakup  apartmana po jedinici:
do45 dana pre pocetka putovanja 20%
od 44. do 30. dana pre pocetkaputovanja 50%
od 29. dana pre pocetka putovanja  70% i
 
od15 dana do i nakon pocetka korišcenja 100%, .
 c.  kod zakupa kamp vozila i motora:
do31 dana pre pocetka putovanja 20%
od 30. do 22. dana pre pocetkaputovanja 30%
od 21. do 8. dana pre pocetka putovanja 50%
od7. do 3. dana pre pocetka putovanja 65%
od 2. dana pre pocetkaputovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Renta car vozila: Putnikprihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalazena poledini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovoromo najmu vozila nije drugacije predvideno važe sledecapravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanukategoriju vozila, nikad za odredeni model. Agencije zadržavajupravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo negošto je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog zapostavljanje zahteva za nadoknadu štete npr.  zbog povecanepotrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši pozavršenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mestarezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slucajusaobracajne nezgode, oštecenja ili krade iznajmljenog vozilazadržava se sigurnosni depozit kao participacija.
 
U sledecim slucajevima odgovornost Putnika je iskljuciva i to za:štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubinehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštecenja na karteru ulja ilina donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefonili odvoženje;gubitak ili oštecenje kljuceva;troškovi zaprivatne stvari, koje su oštecene u saobracajnoj nezgod iliukradene iz vozila;potpuno oštecenje pneumatika. U slucaju štetena vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju isaciniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestitiagenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuca kuca ne mogupriznati niti delmicnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko jeovlašceni vozac vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisaobezbeduje Putnika, kao i drugog ovlašcenog vozaca u saglasnostisa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obaveznapolisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica(putnika) i štetu nanešenu trecem licu i njegovoj imovini. Sledecadokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povracajaparticipacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovorao iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( racun agencije za rent acar ili izvod sa kreditne kartice);origimal kljucevi i saobracajnadozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila kojije zapocet na aerodromu se placa u visini od 10% iznosa vrednostiUgovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila vanlokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi placa se posebnataksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo pospecijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
 
Troškoveutrošenog goriva za vozilo u periodu najma placa Putnik. Sedištaza decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbedeniuz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrduje da ce njegovi licnipodaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan semogu preneti trecim licima radi utvrdjivanja njegovog identiteta ifinansijskog kredibiliteta.
e. ostaleindividualne usluge: Rezervisanepojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište,balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte zatrajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinacnitransferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obracunavajutroškovi u visini cene ugvorene svake pojedinacne usluge.
Kodugovorene pojedinacne usluge prevoza u slucaju blagovremenogstorniranja treba vratiti vec primljene karte za linijske letove,železnicke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom morajuzaracunati pune cene.
 
Uslucaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozoravana mogucnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor možetražiti odgovarajucu kauciju za sporedne trošove i eventualnonastalu štetu.
 
16.ZAŠTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA:Licni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljajuposlovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da licne podatkeOrganizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programaputovanja, pri cemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme icena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odredenimposebnim propisima. 
17.OBAVEZNOST PRIMENE: Organizatormože Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugacijeodredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravilaneposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnimsadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i slicnihmedunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – dacki,lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji cine sastavni deotakvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema zaposledicu neefikasnost citavog Ugovora o putovanju, što važi i zaove Opte uslove. 
 
Putniki Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA,Beograd, Kondina 14  za rešavanje medusobnih sporova, uzprimenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA ipropisa R. Srbije.
Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskracuju sepr?v?putnika d?pokrene odredeni postup?kili d?upotrebi odredeno pr?vnosredstvo z?z?štitusvojih pr?v?, na nacin predviden propisima R. Srbije.

*MOLIMODA PAŽLJIVO PROCITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJAKAO I USLOVE OSIGURANJA, JER ONI CINE SASTAVNI DEO UGOVORA OPUTOVANJU, I OBAVEZUJUCE SU ZA OBE UGOVORNE STRANE. *Za putovanjakoja imaju posebna obeležja ( kongresi, sajmovi, školske i djackeekskurzije i dr. specijalna putovanja ) organizator može da utvrdi iobjavi »Posebne uslove putovanja«koji imaju važnost samo zaodredjena putovanja, i cine sastavni deo ugovora o putovanju.

OviOpšti uslovi važe od 25.01.2018.god.Koji potpisuje i overava direktor T.A.”PROFFIS” d.o.o. SuboticaNIKOLA KORAC, kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni25.01.2017.godine.    

m.p.     TA”PROFFIS” d.o.o.

Nikola Korac,direktor